• ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵
  • دستگاه منجوق بافت سایز بزرگ
دستگاه منجوق بافت سایز بزرگ
250000
موجود

معرفی و مشخصات کالا

دستگاه منجوق بافت در دو سایز
سایز بزرگ حدود ۴٠ سانتیمتر
سایز کوچک حدود ٢١ سانتیمتر
قیمت سایز بزرگ ٢۵٠ هزار تومان
سایز کوچک ٧۵ هزار تومان
معرفی و مشخصات کالا
نظرات کاربران
ارسال نظر
رایانش ابری سپهر طراحی شده توسط