نخ متال

10000

نخ متال
مناسب دوختهای تزیینی مثل سرمه دوزی، زر دوزی، شفق دوزی، اشرافی دوزی و...
ضخامت حدود یک میلیمتر