خرج کارهای فلزی

خرج کارهای فلزی
وزن هر بسته حدود ٢٠ گرم
کد ١ و ٧ هر بسته حدود ٨۶ عدد
کد چهار حدود ۵۵ عدد
کد ۵ و ۶ حدود ١١٠ عدد
کد ٨ و ٩ حدود ١١٠ عدد
کد ١٠ و ١١ حدود ١۴٠ عدد
کریستال داخل تصویر خرج کارها شماره ٨ هست با توجه به اونها سایز خرج کارها رو میتونید بهتر حدس بزنید
تمامی کدها هر بسته ١٢٠٠٠ تومان
کد چهار هر بسته ٩٠٠٠
وزن کد چهار ١۵ گرم هست