قیچی خیاطی ۲۰ سانت

100000

قیچی ۲۰ سانتیمتری ساخت تایوان