آینه مناسب گلدوزی و روبان دوزی و ... با قطر ۷ سانتیمتر

آینه مناسب گلدوزی، روباندوزی و... با قطر ٧ سانتیمتر