پولک لیزری

پولک لیزری هفت رنگ قطر هر پولک ۵ میلیمتر می باشد.