ملیله شکسته

11000

ملیله شکسته ساخت چین با کیفیت مشابه ژاپن در کدهای ۱ تا ۶ و کیفیت معمولی کد ۷ تا ۱۰
قیمت هر بسته با وزن خالص حدود ۱۱ گرم
کد ۱ تا ۶ هر قوطی ۱۱۰۰۰ تومان
کد ۷ تا ۱۰ هر قوطی ۶۰۰۰ تومان