بلرسان

26000

انواع بلرسان
قیمت بسته حدودا ٢٠ گرمی رنگ بژ ٢۶٠٠٠
قیمت بسته ٢٠ گرمی بقیه رنگها ٣٢٠٠٠
هر بسته حدود ۴ متر
فقط رنگ بژ برای سفارش کیلویی موجوده