نیدل پانچ (سوزن مخمل دوزی)

175000

نیدل پانچ کچه مارک SKC مناسب دوخت کچه
دارای ۳ شماره سوزن با ضخامت متفاوت
مدل سوم با دسته چوبی مناسب دوخت انواع کاموا

مدل