آویز و زنجیر

11000

آویز و زنجیر
قسمت داخلی قابها برای گلدوزی و روبان دوزی مینیاتوری قابل استفاده می باشد.
سایز های ذکر شده فضای داخلی قابها میباشند
زنجیرها به صورت متری و فاقد قفل می باشند.