قیچی های طرحدار با تیغه استیل

168000

قیچی های طرحدار با تیغه های استیل
مشخصات کد ۱۵ تا ۱۹
طول قیچی ۱۲ سانتیمتر
طول تیغه ۳ سانتیمتر
مشخصات کد ۵۵ تا ۵۸
طول قیچی ۱۲.۵ سانتیمتر
طول تیغه ۴ سانتیمتر