تور تمبوردوزی

100000

تور مناسب تمبوردوزی موجود در هفت رنگ
متراژ حدودی هر قطعه یک متر در یک متر و شصت سانتیمتر
لطفا توجه داشته باشید سایز بندی بطور تقریبی می باشد.

کد