دهانه فلزی

100000

سایز همه دهانه ها از کد ۵۱ تا ۵۵ حدود ۲۰ سانتیمتر
سایز دهانه ۱۳ و ۱۴ حدود ۱۸ سانتیمتر

کد
  • 51
  • 52