دهانه فلزی مستطیلی

65000

دهانه های فلزی کیف با مدل مستطیل
سایز هر دهانه داخل تصویر نوشته شده است.