دهانه فلزی مستطیلی

45000

دهانه های فلزی کیف با مدل مستطیل
سایز هر دهانه داخل تصویر نوشته شده است.