آویز و زنجیر

آویز و زنجیر
سایز های ذکر شده فضای داخلی قابها میباشند
قیمت آویزها
کد ۱ تا ۷ هر عدد ۵۵۰۰ تومان
کد ۸، ۹، ۱۱، ۱۲ هر عدد ۳۰۰۰ تومان
کد ۱۰ قیمت ۹۵۰۰ تومان
کد ۱۳ قیمت ۲۵۰۰ تومان
زنجیرها
کد ۱ هر متر ۶۰۰۰
کد ۲ هر متر ۴۰۰۰
کد ۳ هر متر ۳۵۰۰