کارگاه دایره قاب شونده

کارگاه دایره قاب شونده موجود در سایزهای ۱۱. ۱۵. ۱۹ و ۲۳ مناسب گلدوزی و روبان دوزی